Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Latest News

  No posts were found.

Share this

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van De Vest Projecten BV

Artikel 1. Definities

1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
DVP/ Opdrachtnemer: De Vest Projecten BV (verder te noemen: DVP) Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met DVP in contact treedt en die overeenkomst(en) met DVP sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor alle overeenkomsten die DVP aanvaardt en vormen een onlosmakelijk onderdeel hiervan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met DVP, waarbij derden betrokken worden. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele voorwaarden van de koper/ opdrachtgever of naar andere algemene voorwaarden. De voorwaarden van de koper/ opdrachtgever of verwijzing naar derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DVP zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1. Offertes
Alle offertes en aanbiedingen van DVP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2.
DVP kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
3.4.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DVP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DVP anders aangeeft.
3.5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht DVP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.6.
Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1.
Een overeenkomst tussen DVP en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat beide partijen de offerte c.q. de orderbevestiging ingevuld en ondertekend hebben en deze in het bezit is van DVP. Op dat moment is er wilsovereenstemming tussen partijen.
4.2.

De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat DVP de werkzaamheden heeft aangevangen.

Artikel 5. Prijs

5.1.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is, ook al geschiedt dit vanwege onvoorzienbare omstandigheden, is DVP gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.2.
Ingeval toepassing van artikel 5.1. mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief binnen één week nadat DVP kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
5.3.
Alle prijzen zijn exclusief BTW;
5.4.
Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengt DVP niet afzonderlijk in rekening indien DVP op grond daarvan een opdracht wordt verleend;
5.5.
In het geval DVP géén opdracht wordt verleend is DVP gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.
5.6.
Sparingen voor elektra, roosters, leidingen, kabels, kabelgoten etc, zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 6. Uitvoering van opdracht

6.1.

Ingeval van opdracht (mede in het kader van distributie en exploitatie) verplicht DVP zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van al haar expertise uit te voeren overeenkomstig de overeenkomst met opdrachtgever en met de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bij de overeenkomst gaat DVP jegens opdrachtgever een inspanningsverbintenis aan en geen resultaatverbintenis.

6.2.

De opdrachtgever verplicht zich DVP te voorzien van de gevraagde informatie. De opdrachtgever verplicht zich DVP te informeren over alle interne of externe ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk, intrekking

7.1.

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds gezamenlijk besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien dit leidt tot meerwerk, dan brengt DVP dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Deze aanvullende opdracht zal schriftelijk en/of digitaal aan opdrachtgever worden bevestigd. DVP is hiertoe gerechtigd indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die niet aan DVP kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen DVP

8.1.

De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van DVP, tenzij anders is overeengekomen.
8.2.
DVP is in geval zij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en

desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door DVP uitgevoerd werk.

Artikel 9. Duur en oplevering

9.1.

De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of -maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen.

9.2.

Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die aan DVP niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;

9.3.

De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met DVP worden verlengd.
9.4.
Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende

omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van DVP niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft DVP recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

9.5.

Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever DVP schriftelijk in gebreke te stellen en DVP een laatste, redelijke, termijn te geven;

9.6.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
9.7.
Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:

 1. a  De opdrachtgever dit aan DVP mededeelt;
 2. b  DVP de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van het desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
 3. c  De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

10.1.

Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, neemt DVP aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerdenjuist bevonden.Bovendienzaldeopdrachtgeverbinnenacht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.

10.2.

Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan de productie van DVP, heeft DVP het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen.

10.3.

De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens;

10.4.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van DVP behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden van DVP daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever DVP daarvan tijdig in kennis te stellen.

10.5.

De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door, gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.

10.6.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat DVP bij aankomst op het werk de werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien DVP zulks noodzakelijk acht.

10.7.

De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:

 1. a  goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat DVP materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan DVP extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.
 2. b  afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van de materialen, machines etc. van DVP.
 3. c  tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen.
 4. d  het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden van DVP bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de ver-, pakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan.
 5. e  water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat DVP binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken.
 6. f  schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor personeel van DVP.
 7. g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal;
 8. h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de wettelijke bepalingen.

10.8.

Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar oordeel van DVP noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan is DVP niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan DVP alle door haar in verband daarmede geleden schade te vergoeden.

10.9.

De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door DVP aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
10.10.
Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet- volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;

10.11.

De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;

Artikel 11. Betaling

11.1.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na datum factuur. DVP is gerechtigd bij niet- betaling of niet-tijdige betaling, althans niet volledige betaling van het factuurbedrag, na de vervaldatum een rente te berekenen van 1,5% per kalendermaand of gedeelte daarvan, onder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens komen ten laste van opdrachtgever de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingsmaatregelen, waaronder kosten van recherche, informatie en aanmaningskosten, welke DVP voor het geldend maken van haar rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 350.
11.2.
Ingeval van betalingsverzuim is DVP gerechtigd in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien waarvan de opdrachtgever tekort schiet op te schorten.
11.3.
DVP is gerechtigd tot het verzoek van een aanbetaling voor aanvang van de werkzaamheden.
11.4.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van DVP op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.5.
DVP heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DVP kan – zonder daardoor in verzuim te komen – een aanbod tot betaling weigeren, als opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DVP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en de lopende rente en de kosten worden voldaan.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1.
Alle door DVP in het kader van de overeenkomst(en) geleverde zaken blijveneigendom van DVP totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met DVP gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en de factuur c.q. facturen volledig heeft voldaan.
12.2.
Door DVP geleverde zaken, die ingevolge 13.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.3.
De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DVP veilig te stellen.
12.4.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om DVP daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.5.
De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DVP ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DVP gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens DVP bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. De opdrachtgever is verplicht, na hiertoe door DVP schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door opdrachtgever in totaal aan DVP verschuldigde per dag dat de opdrachtgever in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen.
12.6
Voor het geval DVP zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DVP en door DVP aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DVP zich bevinden en die zaken terug te nemen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van opdrachtgever.
12.7.
Indien door DVP ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor DVP niet bindend; deze bescheiden blijven eigendom van DVP. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op verzoek van DVP terstond aan DVP worden geretourneerd;

Artikel 13. Reclame en garantie

13.1.
Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd.
13.2.
Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk ter kennis worden gebracht; 13.3.
Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen ter kennis te worden gebracht.
13.4.
Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door DVP ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan DVP had kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door DVP kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld. De garantie van DVP bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
13.5.
Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend.
13.6.
Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden eigendom van DVP.
13.7.
De verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen.
13.8.
Voor gevolgschade is DVP nimmer aansprakelijk. De garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming door DVP van de garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.
De aansprakelijkheid van DVP ten opzichte van opdrachtgever is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover DVP overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
14.2.
In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan DVP enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
14.3.
Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan DVP te worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

14.4.
DVP is niet aansprakelijk voor schade, aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DVP geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege DVP (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DVP tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien DVP op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht of diensten heeft geleverd worden deze door DVP bij de opdrachtgever in rekening gebracht, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
14.5.
DVP is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid van door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 15. Vrijwaring

15.1.
De opdrachtgever vrijwaart DVP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DVP toerekenbaar is. Indien DVP uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden DVP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DVP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DVP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 16. Opneming en goedkeuring

16.1.
De opneming geschiedt op de door DVP schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar het oordeel van DVP het werk zal zijn voltooid.
16.2.
De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient DVP tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt.
16.3.
Nadat het werk is opgenomen wordt DVP door de opdrachtgever binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
16.4.
Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever aan DVP gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
16.5.
Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. DVP is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;

Artikel 17. Opschorting/ Ontbinding van de overeenkomst

17.1.
DVP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst DVP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van DVP kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
17.2.
Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van DVP kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DVP gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
17.3.
Indien DVP tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
17.4.
Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is DVP gerechtigd tot vordering van vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
17.5.
Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DVP gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
17.6.
In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DVP vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DVP op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
17.7.
Indien de werkzaamheden worden onderbroken door een omstandigheid die is te wijten aan opdrachtgever dan is DVP gerechtigd € 205,– per gebeurtenis in rekening te brengen bij opdrachtgever voor het opnieuw opstarten.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de CISG 1980.
18.2.
Geschillen over deze overeenkomst, dan wel over de hieruit voortvloeiende opdrachten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze bepaling heeft te gelden als expliciet forumkeuze beding ex artikel 23 EEX Vo.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1.
De DVP heeft het recht deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten.
19.2.
Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden treden in werking op @ april 2014.